با سلام
مطلب کامل و کاربردی نبود. طولانی بود اما نتیجه خوبی رو حاصل نمیکرد. ضعیف رو به پایین از لحاظ کیفی…