سلام، ایا خیاطی جزو مشاغل خانگی محسوب نمیشود(خیاطی برای دیگران و اخذ هزینه دوخت)؟