عالی بودند. تا جایی که می تونید، روزانه مدتی به طور منظم کتاب بخونین. چون لازمه موفقیت و ثروته. کتاب ،کتاب ، کتاب و دیگر هیچ.