بسیار عالیست کتابهای پیسنهادی مدیران موفق ترجمه شدن اگر ترجمه شدن اطلاع رسانی نمایید ممنون