بازاریابی محصول چیست؟ استراتژی بازاریابی محصول و تفاوت آن با مدیریت محصول

بازاریابی محصول چیست؟ استراتژی بازاریابی محصول و تفاوت آن با مدیریت محصول

بازاریابی محصول فرآیند عرضه یک محصول به بازار و مشاهده موفقیت نهایی آن است. بازاریاب‌های محصولات بر درک و بازاریابی مشتریان تمرکز می‌کنند. این بازاریابان…