بسیار عالی بود بیشتر در این موارد کار کنید چون علم فردا رو باید امروز یادگرفت.

فقط مقالاتش هم ضمیمه کنید